Splošni pogoji in navodila nagradna igra »Širimo ekipo« – November 2018

 1. Splošne določbe

Podjetje Etnobotanika d.o.o., Poljska c. 4, 4248 Lesce (v nadaljevanju organizator) prireja nagradno igro ŠIRIMO EKIPO (v nadaljevanju nagradna igra) z namenom promocije spletne strani www.etnobotanika.eu, iskanja primernega kadra in  promocije svojega prodajnega programa in storitev.

Pogoji in navodila nagradne igre v nadaljevanju določajo način sodelovanje v nagradni igri ter obveznosti organizatorja in nagrajencev, zato sodelujočim svetujemo, da pogoje in navodila skrbno preberejo. S sodelovanjem v nagradni igri se smatra, da so sodelujoči seznanjeni in se strinjajo ter potrjujejo te pogoje in navodila nagradne igre, ki so objavljeni na spletni strani https://etnobotanika.eu/pogoji-poslovanja/. V skladu s temi pogoji in navodili nagradne igre se organizator zavezuje k pravilni izvedbi omenjene nagradne igre.

 1. Sodelovanje

Za Sodelovanje v nagradni igri nakup izdelkov podjetja Etnobotanika d.o.o ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Sloveniji, ki imajo odprt osebni profil na spletnem portalu Facebook, ki sprejemajo pravila in navodila nagradne igre in v času trajanja dotične nagradne igre od 12.11.2018 do 30.11.2018  in našo objavo za prosto delovno mesto dne 12.11.2018  :

 • komentirajo z »delim« in
 • delijo na svojem osebnem Facebook profilu.

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko delijo informacijo enkrat ali večkrat, ponavljajoče delitve ne bodo izločene. Sodelovanje v nagradni igri ni dovoljeno zaposlenim v podjetju Etnobotanika d.o.o in njihovim družinskim članom in drugim osebam, ki so vključene v organizacijo dotične nagradne igre. Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo: strošek dostopa do interneta; strošek prenosa podatkov z interneta.

 1. Trajanje nagradnih iger

Trajanje nagradne igre Širimo našo ekipo:  na Facebook profilu podjetja Etnobotanika d.o.o (https://www.facebook.com/Zakladnica.narave/) je od 12.11.2018 do 30.11.2018 do 00:00 ure.

 1. Nagrada

Nagrada je darilni bon za storitve v BioSalonu Etnobotanika, Poljska pot 4, 4248 Lesce. Vrednost bona je 35,00 € z ddv. Vrednost je potrebno izkoristiti v obliki storitve v salonu ali nakupa izdelkov v enaki vrednosti (35,00 zddv).

Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe

 1. Nagradno žrebanje

Nagradno žrebanje bo izvedeno na sedežu podjetja organizatorja najkasneje v roku treh dni po zaključku nagradne igre kjer bo med vsemi sodelujočimi izžreban nagrajenec. Nagrajencu pripada nagrada kot opredeljeno v točki 4.  Žrebanje je dokončno, ni javno in pritožba ni možna. Ime Facebook profila nagrajenca bo objavljeno na Facebook profilu podjetja Etnobotanika d.o.o (https://www.facebook.com/Zakladnica.narave/). S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na zidu Facebook Profila in ob tem tudi označi (»tag«). Nagrajenec bo objavljen na Facebook Profilu najkasneje v petih dneh po žrebanju nagrad. Izžrebanec bo o nagradi obveščen preko zasebnega sporočila na svojem Facebook profilu. Če se nagrajenec v štirinajstih dneh po datumu poslanega poziva ne odzove na vabilo, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila. Nagrado se v vsakem primeru koristi osebno na naslovu Poljska pot 4, 4248 Lesce. Dobitniki nagrade se zavezujejo da bodo po prejemu storitve naredili fotografijo prej in potem in na email info@etnobotanika.eu poslali obe fotografiji. S tem se tudi strinjajo z objavo fotografije s strani Etnobotanike v promocijske namene. Dobitnik nagrade bo sam plačal morebitno akontacijo dohodnine od dobljene nagrade.

Za izvedbo nagradne igre in nadzor nad njenim potekom skrbi komisija v sestavi dveh članov, ki sta predstavnika organizatorja (Sonja Velikanje kot predsednica, Darko Gostimir kot član). Predsednica komisije bo o poteku nagradne igre in nagrajencih naredila zapisnik, ki se bo hranil eno leto na naslovu organizatorja. Zapisnik morata podpisati oba člana komisije.
Komisija nagradne igre ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in določitev nagrajencev, v skladu s temi pravili nagradne igre,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči sodeloval v nasprotju s pravili te nagradne igre, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s pravili te nagradne igre.

V kolikor komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja pravil te akcije, mu mora dati možnost zagovora, v katerem lahko pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s pravili akcije. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 7 dni od poslanega e-poštnega obvestila o sumu nespoštovanja pravil akcije s strani komisije le tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija. V kolikor sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico nemudoma diskvalificirati.
Vsa komunikacija s sodelujočimi se izvaja preko zasebnega sporočila sodelujočega.

Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so dokončne in nepreklicne. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre. Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Sodelujoči organizatorju dovoli objavo osebnega Facebook profila na spletni strani www.etnobotanika.eu in na Facebook profilih organizatorja. Sodelujoči dovoljuje uporabo komentarjev na Facebook profilu v zvezi z nagradno igro. Sodelujoči v nagradni igri dovoli objavo svojega Facebook profila v primeru prejetja nagrade, organizator pa se zavezuje za ohranitev tajnosti osebnih podatkov, ki jih prejme za namen izvedbe nagrade. Organizator lahko posreduje osebne podatke o prejemniku nagrade uradni osebi v primeru inšpekcijskih pregledov ali drugih zahtev v zvezi z nemotenim poslovanjem podjetja.
Organizator (upravljavec) bo podatke, ki jih pridobi od sodelujočih v nagradni igri, uporabljal izključno za naslednje namene:

 • izvedbe igre;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatih žrebanj;
 • objava nagrajencev na spletni strani www.etnobotanika.eu;
 • komuniciranje v zvezi z izvedbo nagradne igre s sodelujočimi in nagrajenci po e-pošti;
 • statistične in tržne analize; segmentacija uporabnikov;
 • neposrednega trženja.

Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic) registracije in sodelovanja v igri. Odstranitev sodelujoči zahteva s poslanim elektronskim sporočilom na naslov info@etnobotanika.eu.

V primeru, da želi sodelujoči kdajkoli pozneje biti izbrisan iz e-mail baze prejemnikov obvestil organizatorja lahko kadarkoli to zahtevo sporoči na info@etnobotanika.eu. Organizator bo prejeto zahtevo za odstranitev e-mail naslova iz baze dosledno spoštovalo in dotični e-mail naslov nemudoma odstranilo iz svoje baze.

 1. Ostali pogoji

Pogoj za pridobitev nagrade je, da sodelujoči soglašajo s Splošnimi pogoji nagradne igre.
Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na sedežu podjetja organizatorja z ustreznim dokumentom izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade, taka nagrada pa se nato ne podeli.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi akcije, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora podati obvestilo preko maila info@etnobotanika.eu, če je to potrebno, pa tudi na druge načine obvestiti sodelujoče. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z akcijo oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence.

 1. Končne določbe

Morebitna vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro in niso urejena s temi pogoji in navodili, se lahko pošljejo na elektronski naslov info@etnobotanika.eu, katere bo obravnavala komisija in podala odgovor. Komisija ima pravico iz nagradne igre diskvalificirati kateregakoli sodelujočega, za katerega sumi, da je ravnal v nasprotju s temi pravili. Odločitve komisije glede morebitnih diskvalifikacij sodelujočih v nagradni igri so končne.

Organizator lahko kadarkoli in kakorkoli spremeni pravila in pogoje igre oz. igro predčasno zaključi, če to zahtevajo vzroki tehnične oz. komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. Hkrati se obvezuje, da bo na primeren način na spletnem mestu www.etnobotanika.eu in na svojem Facebook profilu uporabnike obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.